πώς να φτιάξετε μια τάξη οδηγού στην Java


Απάντηση 1:

Η κλάση αντικειμένων υπάρχει στο java.langpackage. Κάθε τάξη στην Java προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την κλάση Object. Εάν μια τάξη δεν επεκτείνει καμία άλλη τάξη τότε είναι άμεση θυγατρική κατηγορία αντικειμένου και εάν επεκτείνει άλλη τάξη τότε προέρχεται έμμεσα. Επομένως, οι μέθοδοι κλάσης αντικειμένων είναι διαθέσιμες σε όλες τις κλάσεις Java. Ως εκ τούτου, η κλάση αντικειμένων λειτουργεί ως ρίζα της ιεραρχίας κληρονομιάς σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Java.